وبلاگ مهندسی مکانیک (جوشکاری و قالبسازی)

مقالات جوشکاری ، تعاریف جوشکاری ، نرم افزار های جوشکاری ، مهندسی ، تخصصی ، تاریخچه جوشکاری ، فیلم های جوشکاری

ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﻮﺷﻜﺎریGMAW ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ
نویسنده : حسین وطن دوست - ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
 

چکیده:(GMAW(Gas Metal Arc Weldingﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻗﻮس ﻓﻠﺰی ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﮔـﺎز ﻣﺤـﺎﻓﻆﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.اﻳﻦ اﺑﺰار اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل1920ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ و از ﺳﺎل1948ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳـﻤﻲ وارد ﺑـﺎزارﺟﻮﺷﻜﺎری ﺷﺪ.در اﺑﺘﺪا ازGMAWﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎریآﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮمﺗﺤﺖﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻨﺜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪنآ( MIG(Metal Inert Gasﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺎز ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻴﺰ اﻃـﻼق ﻣـﻲ ﺷـﻮد.ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻠﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗـﺼﺎل ﻛﻮﺗـﺎه(GMAW-S)ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ درآن ﺑـﻪوﺳﻴﻠﻪ اﻧﺮزی ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ،اﻣﻜﺎن ﻛﺎرﺑﺮد در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﻫﻢﻣـﻲ ﺷـﻮد.اﻳـﻦ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ دارای ﺗﺠﻬﻴـﺰاتاﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﻮﺷﻜﺎری اﻏﻠﺐ ﻓﻠﺰات را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﺎک ﻛﺮدن رﺳـﻮﺑﺎتآن درﺣﺪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ در ﺿﻤﻦ ﺗﺎب ﺑﺮداﺷﺘﻦﻓﻠﺰ در اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻜﺎری ﻓﻠﺰ را از ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑـﺮد.در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد

 

برای دانلود متن کامل به ادامه مطلب بروید...


دانلود


 
comment نظرات ()