وبلاگ مهندسی مکانیک (جوشکاری و قالبسازی)

مقالات جوشکاری ، تعاریف جوشکاری ، نرم افزار های جوشکاری ، مهندسی ، تخصصی ، تاریخچه جوشکاری ، فیلم های جوشکاری

دستورالعمل نگهداری و استفاده از پودر جوشکاری زیرپودری :
نویسنده : حسین وطن دوست - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
 
مهم ترین نکته در مورد بسته بندی و نگهداری پودرهای جوشکاری زیرپودری ، حفاظت آنهـا در برابر رطـوبت و جلـوگیـری از جذب رطـوبت تـوسـط آنهـاست . یک بستـه بنـدی منـاسب ، بـاید درصد رطـوبت را حـداکثر تا 05/0درصـد تضمیـن نماید . خـریداران و مصرف کنندگان نیز باید شرایط نگهداری را به گونه ای تدبیر و تعبیه کنند که از پارگی کیسـه و یا خیس شـدن آنهـا جلـوگیری شـود . معمـولا در بستـه بندی هـا ، استفـاده از لایـه های چندتـایی پلاستیـک و کاغـذی بعنـوان کیسه نگه دارنده ، ظـرف هـای فـولادی دردار و کیسه های برزنتی که از داخل تـوسط چنـد لایه فشـرده پلاستیکی محکم کاری شده ، در احجام و ظرفیت های گوناگون مرسوم می باشـد .

برای حمل بسته هـا ، اغلب آنهـا را روی پالت چـوبی پایه دار که از سطـح زمیـن چنـد سـانتـی متـری ارتفـاع دارند ، قـرار داده و سپس پالتهـا را در کانتینرهـای سقف دار جابجـا و حمل می نمـایند و هرگز بیش از 5 تـا10ردیـف کیسه را روی یک پالـت و بیش از دو پالـت را نیـز روی یکدیگر قرار ندهند . مقدار رطوبت محل نگهداری پودرها باید در حداقـل ممکن و حداکثـر60 درصد باشد .

 پودرهای بسته بندی شده در ظرف فولادی (بشکه Buckets / Barrels) را حداکثر3 سال ، کیسه های چند لایه کاغذ و پلاستیکی را حداکثر2 سال و کیسه های کیفی برزنتی را حداکثر6 ماه می تـوان در انبار نگهداری نمـود. پودر جوشکاری در حال استفاده که در منبع تغذیه دستگاه ریخته شده و وارد مخزن گشته است نیز درصورت تعطیلی کارگاه نباید بیشتراز 8 ساعت بدون استفاده بماند در غیراینصورت باید دوباره در کوره و تحت درجه حرارت 25 + 150 سانتیگراد بازپخت و پیشگرم گردد . کلیه پودرهـای بـاقی مـانده برای شروع مجدد کار ، حتمـا بـاید حداقل 25+150 درجـه سـانتیگـراد حـرارت دیـده بـاشنـد . در فـرآینـد مکش و استفـاده مـجـدد از پـودرهـای اضـافـی سطـح جـوش ( Recycling ) ، بـاید دقـت کافـی بعمل آیـد تـا تجهـیـزات مـورد استفـاده جهت مکش ، هیچگونه چـربی ، روغـن یـا رطـوبت را وارد ننمایند و هرگزبیش از نسبـت یک به سه ، پودر برگشتی به پودر جدید اضافه نگردد . نحوه خشک کردن مجدد پودرهای جوشکاری ، به قرار زیر است :
 1. بـرای پـودرهای آگلـومره : حرارت دادن در دمای 25 + 300 درجـه سـانتیگـراد به مدت 2 ـ 4 ساعـت .
2. برای پـودرهای پیش ذوب شده : حرارت دادن در دمای 50 +200 درجـه سـانتیگـراد به مـدت 2 ـ 4 ساعت .

 
comment نظرات ()