ساخت لوله‌های دوجداره به روش جوشکاری انفجاری

 از مزایای بسیار مهم جوشکاری انفجاری می‌توان به کاربرد آنها در اتصال فلزهای غیرهمجنس اشاره کرد. پوشش‌دهی صفحات بزرگ به منظور ساخت صفحات مرکب برای استفاده در ساختمان مخازن تحت فشار، ایجاد ترکیبهای استوانه‌ای از قبیل جوشکاری لوله به صفحه لوله و توپی‌گذاری لوله‌ها در یک مبدل گرمایی معیوب ، اتصال لوله به لوله به صورت هم‌امتداد و دوجداره، جوشکاری لبه‌ای ورقهای نازک و ساخت کامپوزیتهای با سیم تقویت شده از جمله کاربردهای دیگر جوشکاری انفجاری هستند. ویژگیهای مکانیکی و متالورژیکی جوشهای انفجاری از موارد مهم هستند. تعیین استحکام و کیفیت پیوند بین یک لایهء پوشش نازک و یک صفحهء ضخیمتر برای هر روشی مشکل است و جوشکاری انفجاری هم مستثنی نیست . در مجموع، مشکلات متالورژیکی این نوع جوش ، به شدت جوشکاری ذوبی نیست . بیشتر تحقیقاتی که بر روی پارامترهای فرایند جوشکاری انفجاری انجام شده بر روی سطوح تخت و ساخت صفحات دو یا چند لایه بوده و برای شرح فرایند و پارامترهای آن، در منابع و مراجع از سطوح تخت استفاده شده و در مورد سطوح استوانه‌ای، حداکثر به نحوهء چیدمانی عملیات اشاراتی گردیده است . حتی در مورد سطوح تخت در تحلیل دینامیکی فرایند، چندین مسالهء پیچیده وجود دارد و به منظور درک ابتدایی از این که چه اتفاقی می‌افتد، فرضیات ساده‌سازی انجام می‌گردد و در نهایت ، روابط تجربی و یا نیمه‌تجربی است که با آن پارامترها تعیین می‌شوند. بنابراین در این تحقیق، به منظور دستیابی به فن‌آوری ساخت لوله‌های دوجداره به روش جوشکاری انفجاری از کارهای آزمایشی در کنار مبانی اصلی جوشکاری انفجاری و مسائل مربوط به سطوح تخت استفاده گردیده است . در نهایت ، روند طراحی و انجام آزمایشها و نتایج به دست آمده و تکنیکهای تجربی به کار رفته در جهت نتیجه‌گیری (که به جای بررسی تک تک و جداگانهء پارامترها از بررسی همهء پارامترها با هم در چندین آزمایش استفاده شده است) که تعداد آزمایشها را بسیار کمتر کرده، و نتیجه‌گیریها آورده شده و سرانجام فن‌آوری ساخت لوله‌های دوجداره به روش جوشکاری انفجاری تدوین گردیده است .

/ 0 نظر / 125 بازدید