استانداردهای ملی جدید

 


آ
زمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش ذره مغناطیسی جوش ها-سطوح پذیرش

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11456


آزمایش غیر مخرب ناپیوستگی ها در نمونه های مورد استفاده در امتحان های تائید صلاحیت

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11457آزمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش مایع نافذ جوش ها-سطوح پذیرش

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11458آزمایش غیر مخرب کیفیت تصویر پرتو نگاشت ها -قسمت اول شاخص های کیفیت تصویر (نوع سیمی)تعیین سطح کیفیت تصویر

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11459-1آزمایش غیر مخرب کیفیت تصویر پرتو نگاشت ها -قسمت دوم شاخص های کیفیت تصویر (نوع پله ای /سوراخی ) تعیین سطح کیفیت تصویر

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11459-2آزمایش غیر مخرب کیفیت تصویر پرتو نگاشت ها -قسمت سوم-طبقه بندی های کیفیت تصویر برای فلزات آهنی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11459-3آزمایش غیر مخرب کیفیت تصویر پرتو نگاشت ها -قسمت چهارم -ارزیابی تجربی سطوح کیفیت تصویر و جداول کیفیت تصویر

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11459-4آزمایش غیر مخرب کیفیت تصویر پرتو نگاشت ها -قسمت پنجم-شاخص های کیفیت تصویر(نوع دو سیمی)تعیین مقدار عدم وضوح تصویر

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11459-5آزمایش غیر مخرب جوش ها-آزمایش چشمی اتصال های جوش ذوبی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11460
جوشکاری -آزمایش آستری های کارگاهی در ارتباط با جوشکاری و فرآیندهای وابسته -قسمت اول-مقررات کلی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11461-1جوشکاری -آزمایش آستری های کارگاهی در ارتباط با جوشکاری و فرآیندهای وابسته -قسمت دوم-خواص جوشکاری آستری های کارگاهی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11461-2جوشکاری -آزمایش آستری های کارگاهی در ارتباط با جوشکاری و فرآیندهای وابسته -قسمت سوم -برش کاری حرارتی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11461-3جوشکاری -آزمایش آستری های کارگاهی در ارتباط با جوشکاری و فرآیندهای وابسته -قسمت چهارم -انتشار دودها و گازها

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11461-4مواد مصرفی جوشکاری-شرایط فنی تحویل مواد پر کننده جوشکاری-نوع ،ابعاد ،رواداری و نشانه گذاری محصول

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11462لحیم کاری سخت-نواقص در اتصالات لحیم سخت شده

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11463جوش پذیری-مواد فلزی -اصول کلی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=6666
مواد مصرفی جوشکاری-رسوب یک بالشتک فلز جوش برای تجزیه شیمیایی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11464جوشکاری -راهنمای اندازه گیری دمای پیش گرمایش ،دمای بین پاسی و دمای نگهداری پیش گرمایش

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11465جوشکاری -روا داری های کلی برای سازه های جوشکاری شده -ابعاد برای طول ها و زوایا -شکل و حالت

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11466الزامات کیفیتی جوشکاری -جوشکاری مقاومتی مواد فلزی -قسمت اول -الزامات کیفیتی جامع

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=14554-1الزامات کیفیتی جوشکاری -جوشکاری مقاومتی مواد فلزی -قسمت دوم -الزامات کیفیتی ابتدایی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=14554-2الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت اول -معیاری برای انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=3834-1الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت دوم -الزامات کیفیتی جامع

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=3834-2الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت سوم -الزامات کیفیتی استاندارد

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=3834-3الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت چهارم -الزامات کیفیتی ابتدایی

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=3834-4الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی-قسمت پنجم -مستنداتی که برای ادعای انطباق با الزامات کیفیتی استانداردهای ملی ایران -ایزو به شماره های 2-3834و3-3834یا 4-3834 پیروی از آنها لازم است.

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=3834-5هماهنگی جوشکاری -وظایف و مسئولیتها

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=14731آزمون های غیر مخرب جوش ها-سطوح پذیرش برای آزمون پرتو نگاری-قسمت اول -فولاد ،نیکل،تیتانیوم و آلیاژهای آنها

http://www.isiri.org/UserStd/DownloadStd.aspx?id=11022-1 


لطفا این اطلاعات را برای دوستان و علاقه مندان ارسال فرمائید.

 
باتشکر از
رضا ایمانیان نجف آبادی
دبیر کمیته استاندارد و سیستم های کیفیت
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران

/ 2 نظر / 39 بازدید
کاشانی

با عرض سلام و تشکر در جداول مختلف قسمت 5 ایزو 3834 به ایزوهای دیگری اشاره شده از جمله ایزو 15609 15607 17663 13916 و ... که لینک آنها موجود نمیباشد. از شما ممنون میشوم اگر مرا جهت یافتن فایلهای مذکور راهنمایی کنید. با تشکر.