جوشکاری با اشعه الکترونی Electron Beam Welding EBW

یک تفنگ الکترونی شبیه لوله تصویر ساز تلویزیون است . تفاوت عمده انها در قدرت اشعه الکترونی است ، در لوله تصویر ساز تلویزیون قدرت اشعه کم است ولی در تفنگ الکترونی قدرت اشعه بسیار زیاد است . در محل جوش این انرژی بسیار زیاد الکترونها تبدیل به حرارت مورد نیاز ایجاد جوش می شود.
اشعه الکترونی در خلا تولید می شود و با استفاده از ارفیس های مناسب و چند سری محفظه می توان اشعه را به محیط غیر خلا هدایت کرد و عمل جوشکاری را انجام داد . هرچند جوشکاری در خلا بهترین کیفیت و بیشتری نسبت عمق نفوذ به عرض را دارد.
مزایای جوشکاری با اشعه الکترونی :
- با یک پاس جوش مستوان مقطع ضخیمی را جوش داد .
- پراکندگی آن بسیار کم است و متمرکز است .
- آلودگی جوشکاری آن بسیار کم است
- منطقه جوش و منطقه HAZ بسیار باریک هستند.
- میتوان بعضی از فلزات غیر مشابه را جوش داد.
- می توان از هیچ ماده فیلری استفاده نکرد.
معایب و محدودیت های جوشکاری با اشعه الکترونی :
- قسمت تجهیزات آن بسیار زیاد است.
- محفظه کاری محدود است.
- جوشکاری در خلا با تاخیر زمانی و سرعت کم صورت می گیرد.
- قیمت آماده سازی بالا است.
- در حین جوشکاری اشعه ایکس تولید میشود.
- نرخ بالای انجماد باعث ترک خوردگی در بعضی فلزات می شود

/ 0 نظر / 222 بازدید