جوشکاری انفجاری

جوشکاری انفجاری یک روند اتصال فلز در حالت جامد است که از نیروی انفجاری برای ایجاد یک پیوند فلزی با اشتراک الکترونی بین دو عنصر فلزی استفاده می کنند.  در جوشکاری انفجاری(EXW) از انرژی کنترل شده ی مواد منفجره برای ایجاد پیوند متالورژیکی  استفادهمی شود. دراین روش از هیچگونه واسطه و گرمای خارجی استفاده نمی شود و عمل نفوذ در طول فرآیند اتفاق نمی افتد. اگر چه این حالت انفجاری گرمای قابل ملاحظه ای ایجاد می کند ولی برای انتقال حرارت به فلزات تشکیل دهنده وقت و زمانی باقی نمی ماند ، بنابراین افزایش درجه حرارت چشمگیری در فلزات به وجود نخواهدآمد . جوشکاری انفجاری یک فرآیند اتصالی در فاز جامد است که در آن از موج انفجار مواد سریع الانفجار استفاده می شود . 

v      ویژگی های پروسهEXW

خواص متا لورژیکیبه خاطر عدم وجود گرما ، محصولات  جوشکاری انفجاری بسیاری از خصوصیات متالورژیکی جوشکاری ذوبی، زرجوش، یا محصولات فورج شده نورد داغ را از خود نشان نمی دهد. علی رغم این روند ها ،در  جوشکاری انفجاری :

·         فلزات تشکیل دهنده در حالت خود  باقی خواهند ماند، ساختارهای مداوم ریخته گری ایجاد نخواهند شد.

·           ریز ساختارها ، خواص مکانیکی و خواص خورندگی اجزای سفت اصلی از شرایطمشخصات قبل از پیوند تغییری نخواهند داشت.

·           نواحی متاثر از حرارت نخواهیم داشت. 

/ 0 نظر / 143 بازدید