پارامتر های متالورژیکی موثر بر انرژی ضربه

محدودیتعملیبرایاینحالتنبست7:1  میباشدکهاینحالتیراشاملمیشودکهدرصدمنگنز 1.4 درصدبودهودرصدقابلتوجهیآستنیتباقیماندهرادربرداردوبرایحفظاستحکامآندرصدکربندر 0.2 درصدنگهداشتهمیشود.

فسفراثرقویبردمایانتقالدارد.درانرژیضربه15 ft.Ib،دمایانتقالبهازایافزایش 0.01 درصدیفسفر13 F  زیادمیشود. بررسیتاثیردرصدنیتروژنبسیارمشکلاستچراکهاینعنصرباعناصردیگرواکنشمیدهد.ولیدرکلاینعنصر،عنصرغیرمفیدیبردمایانتقالمحسوبمیشود.نیکلتا 2 درصداثرمفیدیبردمایانتقالداکتیلیتیدارد.مولیبدن

/ 3 نظر / 413 بازدید
reza

سلام دوست عزیز از مطالب سینمایی وبلاگم استفاده کن فروش و تحلیل فیلم های هنری و برندگان جشنواره های بین المللی www.filmmashhad.persianblog.ir لیست کامل فیلمها در فالب یک فایل اکسل را از اینجا دانلود کنید.

سحر

سلام دوست عزیز شما با دستگاههای ضربه هم آشنایی دارید ؟ [سوال]

سحر

فکر کنم منظورمو خوب بیان نکردم : من می خوام تو دستگاه ضربه زاویه رهایش و برخواست رو اندازه بگیرم شما می دونی چه طور میشه این کار رو کرد ؟